Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) je stručna, humanitarna i nestranačka udruga vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba, koje predstavljaju interese u njima udruženih vatrogasnih zajednica općine ili grada, odnosno područnih vatrogasnih zajednica u Republici Hrvatskoj, a svoju djelatnost obavljaju bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavajući se u ostvarivanju svojih interesa i ciljeva pravilima utvrđenim Statutom. Hrvatska vatrogasna zajednica, osnovana Zakonom o vatrogastvu (Narodne novine, br. 58/93 i 87/96) koja je nastavila s radom sukladno Zakonu o vatrogastvu 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), a koja je slijednica Hrvatsko – slavonske vatrogasne zajednice, utemeljene još 1876. godine.

Ciljevi HVZ-a su:

- aktivno sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama;

- razvijanje i poboljšavanje stručnog rada članica HVZ-a, sukladno tehničko-tehnološkim postignućima i razvoju zaštite okoliša u zemlji i inozemstvu;

- postizanje optimalne razine zaštite ljudi i imovine od požara te prirodnih nepogoda i civilizacijskih katastrofa;

- zaštita i promicanje zajedničkih strukovnih i drugih legitimnih interesa članica HVZ-a;

- promicanje digniteta vatrogasne struke.

Na 10. sjednici Hrvatskog sabora održanoj 14. prosinca 2018., usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, s konačnim prijedlogom Zakona, usvojen na sjednici Vlade Rh 6. prosinca 2018. u Karlovcu.

U usvojenom Nacrtu prijedloga je navedeno kako se od 1. siječnja 2020. godine ustrojava Središnje državno tijelo za vatrogastvo, a da do tada poslove iz vatrogasnog djelokruga provodi Hrvatska vatrogasna zajednica.

Hrvatska vatrogasna zajednica obavljat će preuzete poslove vatrogastva sukladno ovom Zakonu, do donošenja posebnog zakona kojim će se cjelovito urediti vatrogasna djelatnost, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

U članku 10., stavak 2, Zakon predviđa ustrojavanje Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg tijela državne uprave od 1. siječnja 2020. godine kako bi se u međuvremenu, na cjelovit način, uredila djelatnost vatrogastva, uzimajući pri tome u obzir dosadašnje iskustvo u radu Državne uprave za zaštitu i spašavanje te poteškoće u koordinaciji vatrogasnih aktivnosti. Do ustrojavanja Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg državnog ureda poslove vatrogastva preuzet će Hrvatska vatrogasna zajednica

Sastavnice Hrvatske vatrogasne zajednice

Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu udružuju se u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada. Iznimno, dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osnovati zajedničku vatrogasnu zajednicu (područna vatrogasna zajednica) u koju se udružuju javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu s njihovih područja. Vatrogasne zajednice udružuju se u vatrogasnu zajednicu županije i vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba. Ako na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica odnosno nije osnovana područna vatrogasna zajednica, javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu izravno se udružuju u vatrogasnu zajednicu županije odnosno vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba. Vatrogasne zajednice županija i Grada Zagreba udružuju se u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Dakle, preko vatrogasnih zajednica županija i grada Zagreba, u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu je udruženo: 70 javnih vatrogasnih postrojbi – JVP (od kojih su 3 u osnivanju) s 2545 profesionalnih vatrogasaca, 1.845 dobrovoljnih vatrogasnih društava s ukupno 64456 članova, od čega 21.912 operativnih vatrogasaca. U pravnim osobama (gospodarstvo), djeluju 54 vatrogasne postrojbe (21 profesionalnih vatrogasnih postrojbi – PVPG i 26 dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu – DVDG). Lokalne vatrogasne organizacije su povezane u vatrogasnih zajednica općina (130), vatrogasnih zajednica gradova (63) i područnih vatrogasnih zajednica (28), koje se povezane u 20 vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasnu zajednicu grada Zagreba.

Hrvatski vatrogasci raspolažu sa 3443 vatrogasna vozila razne namjene.

U sklopu Hrvatske vatrogasne zajednici djeluju:

  • Vatrogasno operativno središte
  • Državna vatrogasna intervencijska postrojba sa sjedištem u Splitu (Divulje) i s Odjelima u Šibeniku, Zadru, Dubrovniku i Zrakoplovnoj bazi Divulje kod Splita.
  • Vatrogasna škola - Ustanova za obrazovanje odraslih s odjeljenjima u Rijeci, Splitu i Zagrebu
  • Ured Hrvatske vatrogasne zajednice.