Jedinstveni cjenik za obracun troškova vatrogasnih intervencija na prometnicama
  Pravilnik jednostavna nabva

 

Podzakonski akti Zakona o vatrogastvu

 

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 031/2011)
Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (NN 031/2011)
Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02)
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN 089/2001)
Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 089/2001)
Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama (NN 65/94)
Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja (NN 65/94)
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 061/1994)
Pravilnik o programu usavršavanja i osposobljavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94)
Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 61/94)

 

Podzakonski akti Zakona o zaštiti od požara

 

Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN33/2014)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13)
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12)
Ispravak Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 61/12)
Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava (NN 44/12)
Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara (NN 35/12)
Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od požara (NN 141/11)
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora zaštite od požara (NN 141/11)
Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)
Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)
Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (NN118/11)
Ispravak Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (NN 141/11)
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara (NN 119/2011)
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/2011)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)
Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i uvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijaska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 088/2011)
Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (NN 088/2011)
Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 088/2011)
Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN 088/2011)
Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata u provedbi mjera zabrane u području zaštite od požara NN 050/ 2011
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 74/13)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 28/10)
Pravilnik o dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 110/10)
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94)
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje od požara (NN 8/06)
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
Pravilnik o zaštiti šuma od požara(NN 26/03)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/03)
 Ispravak Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/94)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94)
Pravilnik o sustavima za dojavu požara ( NN 56/99)
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 32/97)
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list 10/90)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list 52/90)
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 044/1988)

 

Ostali podzakonski akti kojima se uređuje vatrogastvo i zaštita od požara

 

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 75/13)
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno ugroženim eksplozivnim atmosferama (NN 34/10)
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledavanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledavanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 106/07)
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)
Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 39/98)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 116/07)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 141/08)

 

Šifrarnici i tipizacije

 

  Tipizacija vatrogasnih intervencija
  Usklađivanje tipizacije intervencija i šifrarnika MUP-a
  Matrica intervencija
  Tipizacija vatrogasnih vozila
  Tipizacija letjelica za gašenje požara
  Tipizacija vatrogasnih čamaca
  Specifikacija vatrogasne opreme
  Matrica specifikacije vatrogasne opreme
  Radiofonski imenik
  Radiofonski imenik - prilog