Za različite klase opasnih tvari poduzimaju se različite mjere zaštite 

Eksplozivne tvari 

Za prijevoz eksplozivnih tvari potrebno je posebno odobrenje za koje je potrebno podnijeti zahtjev koji sadrži:

 • naziv, odnosno ime i prezime pošiljatelja,
 • vrstu, tehnološki naziv, količinu i način pakiranja eksplozivne tvari,
 • rabni identifikacijski broj pod kojim se tvar vodi u nomenklaturi prema ADR-u,
 • ako postoji – naziv i adresa proizvođača,
 • naziv odnosno ime i prezime prijevoznika i adresu,
 • datum, približni sat početka prijevoza,
 • pravac kretanja i odredište,
 • naznake vrste i oznake prijevoznog sredstva,
 • naziv,  ime i prezime, adresu primatelja.


Izvanredne mjere sigurnosti za vrijeme prijevoza eksplozivnih tvari:

 • pretovar ili istovar eksplozivnih tvari izvan kruga proizvođača eksplozivnih tvari dozvoljen je samo na onim mjestima koje odobri ili odredi ovlašteno tijelo MUP-a.


Plinovi

Potrebni uvjeti za siguran transport su:

 • boce i druge posude u kojima se prevoze plinovi moraju biti opskrbljeni ispravnim ventilima,
 • ventili boca moraju biti hermetički zatvoreni i zaštićeni kapama ventila,
 • boce s plinovima kod smještaja u vozilo stavljaju se u posebne palete, a njihov položaj može biti okomit ili vodoravan,
 • pri smještaju boce se moraju osigurati od prevrtanja, kotrljanja i međusobnog sudaranja,
 • prijevoz boca i drugih posuda vrši se u otvorenim prijevoznim sredstvima,
 • od štetnog utjecaja atmosferilija teret se štiti nepromočivom ceradom,
 • pri prijevozu u zatvorenim vozilima teretni prostor se mora provjetravati prirodno ili umjetno,
 • pri prijevozu plinova koji imaju svojstvo otrovnosti ili štetnosti na zdravlje, osoblje mora imati na raspolaganju osobna zaštitna sredstva za zaštitu organa za disanje,
 • boce namijenjene prijevozu plinova smiju se puniti samo onim plinovima za koje su boce i namijenjene, što je označeno na boci,
 • boce namijenjene za određen plin mogu se puniti i drugim plinom, ali da ispitni tlak i druga svojstva boce odgovaraju svojstvima plina kojim se puni, tada posudu treba označiti kojim plinom je punjena, težinu punjenja i druge oznake.


Metalne boce i druge posude punjene plinovima moraju nositi sljedeće oznake pisane jasno čitljivim i trajnim slovima i brojevima:

 • puni naziv plina ili smjese plinova,
 • točna težina posude bez pripadajućih dijelova i priključaka,
 • dodatno za ukapljene plinove, tara težina posude uključivo sa ventilom, ali bez poklopca ventila,
 • pokusni (ispitni) tlak, dan, mjesec, godinu posljednjeg ispitivanja.


Zapaljive tekućine

Potrebni uvjeti za siguran transport su:

 • posude moraju propisanim tehničkim uvjetima za dotičnu vrstu zapaljivih tekućina i moraju biti odgovarajuće označene,
 • zapaljive tekućine prve grupe – vrlo opasne tvari koje su označene slovom (a), za sve pozicije prema ADR-u na posude se stavlja znak ''X'',
 • zapaljive tekućine druge grupe – opasne tvari koje su označene slovom (b), za se pozicije prema ADR-u na bocu se stavlja znak ''Y'',
 • zapaljive tekućine treće grupe – manje opasne tvari koje su označene slovom © za sve položaje prema ADR-u  na posudu se stavlja znak ''Z''.


Otrovi

Potrebni uvjeti za siguran transport su:

 • potrebno je ishoditi posebno odobrenje,
 • otrovi se ne smiju prevoziti u istom teretnom prostoru s lijekovima, živežnim namirnicama, stočnom hranom i predmetima opće upotrebe koji po posebnim propisima podliježu zdravstvenom nadzoru,
 • ako u tijeku prijevoza dođe do curenja ili prosipanja otrova prijevoznik je dužan osigurati da na ugroženi prostor bude spriječen pristup osobama i životinjama, a o događaju je potrebno izvijestiti nadležne organe,
 • u slučaju gubitka otrova slijedi postupak prijave.


Radioaktivne tvari

Potrebni uvjeti koji moraju biti zadovoljeni za siguran transport su:

 • mora biti zadovoljeno odgovarajuće pakiranje, prijevoz, ambalaža…
 • mora biti označena doza zračenja – u okviru dozvoljenih vrijednosti,
 • zabranjen je prijevoz sa drugim tvarima (hrana lijekovi…),
 • mora biti jasno i vidljivo označena toksičnost, zapaljivost, eksplozivnost,
 • na pakiranju moraju biti sva potrebna uputstva (prijevoz, označavanje i mjere sigurnosti),
 • potrebno je odobrenje od strane nadležnog organa sa svim relevantnim podacima,
 • potrebno je ispunjavanje propisanih uvjeta za prijevoz,
 • odobrenje – zahtjev – opći podaci (atesti, odobrenje za proizvodnju, upute o mjerama, popis osobne zaštitne opreme).


Mjere sigurnosti pri prijevozu opasnih tvari

Obaveze sudionika u pripremi za prijevoz i pri prijevozu:

 • poduzimanje preventivnih sigurnosti mjera kojima se osigurava zaštita života i zdravlja ljudi,
 • zaštita materijalnih dobara,
 • zaštita životne okoline, 
 • sigurnost prometa.


Dužnosti isporučitelja opasne tvari:

 • udovoljavanje propisima i uvjetima za prijevoz,
 • osposobljenost,
 • upoznavanje sa opasnostima,
 • dobivanje odobrenja,
 • ispravnost uređaja,
 • provjera ispravnosti u propisanim rokovima,
 • označavanje,
 • ispostavljanje pratećih isprava,
 • upute za provođenje mjera sigurnosti,
 • uklanjanje nedostataka,
 • osiguranje kod osiguravajuće kuće.


Dužnosti prijevoznika:

 • posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje opasnim teretom,
 • stručna osposobljenost,
 • certifikat,
 • da je stariji od 21 god,
 •  trajno nadziranje provedbe mjera,
 • udovoljavanje uvjetima i propisima za prijevoz opasnih tvari..  Autor: SM
  www.zastita.com.hr